JACHTOMANIA
wszystko o żeglarstwie

Przepisy

Etykieta Jachtowa, Patenty żeglarskie, dokumenty jachtu, prawo drogi, zasady ruchu Żeglugowego.
Etykieta jachtowa
To zbiór obyczajów, zasad i reguł, obowiązujących żeglarzy na jachcie, w porcie i w stosunkach pomiędzy sobą.Wśród załogi powinna panować miła atmosfera, uczynność, koleżeństwo, wyrozumiałość, tolerancja i humor.

Zasady zachowania się na jachcie i w porcie

 • Na jachcie należy zawsze okazywać szacunek prowadzącemu jacht
 • Ubiór żeglarza powinien być praktyczny, czysty i schludny, a w porcie kompletny.
 • Po zawinięciu do portu kapitan powinien zgłosić się do bosmanatu w celu uiszczenia opłaty
 • Gdy zachodzi konieczność cumowania long side do burty innego jachtu, należy uzyskać zgodę jego kapitana
 • Przed wejściem na cudzy jacht należy spytać o zgodę
 • Zakaz gwizdania na jachcie
 • Noszenie obuwia o miękkiej, białej, gumowej podeszwie
 • Pozdrawianie się podniesieniem ręki podczas spotkania
 • Gdy zakładamy cumę na zajęty pachołek, należy zrobić to tak, aby nie zablokować poprzedniej cumy
 • Dbałość o wygląd jachtu, klar na pokładzie i w kabinie
 • Zakaz wystawiania rąk i nóg za burtę
 • Zakaz wyrzucania śmieci za burtę
 • Nie wolno zakłócać spokoju innym w porcie
 • Podczas pływania nie należy wywieszać prania na pokładzie
 • Na wodzie wszyscy żeglarze zwracają się do siebie na „Ty”, pomijając tytuły z lądu

Wybijanie „szklanek”

To tradycja przejęta z dawnych żaglowców, gdzie czas odmierzano klepsydrą, a godziny obwieszczano załodze za pomocą okrętowego dzwonu.


Wybijanie szklanek:
8:30 – jedno uderzenie – pół szklanki
9:00 – dwa uderzenia – jedna szklanka
9:30 – trzy uderzenia – półtorej szklanki
10:00 – cztery uderzenia – dwie szklanki

Flagi i bandery

Flaga – płat tkaniny o barwach wynikających z tradycji narodu, zatwierdzony przez parlament.
Bandera – flaga o barwach państwowych podnoszona na statkach wodnych.

Umiejscowienie bandery

Na jachtach jednomasztowych

 • O ożaglowaniu gaflowym - pod pikiem gafla
 • O ożaglowaniu bermudzkim – na rufie na drzewcu rufowym (flagsztoku)

Na jachtach wielomasztowych

 • O ożaglowaniu gaflowym – pod pikiem gafla tylnego masztu
 • O ożaglowaniu bermudzkim – na topie tylnego masztu

Ochrona środowiska

 • Wyrzucanie śmieci w porcie w wyznaczone do tego miejsca
 • Używanie toalet chemicznych lub portowych sanitariatów
 • Używanie z umiarem detergentów a najlepiej biodegradowalnych
 • Nie rozlewanie paliwa do wody
 • Nie niszczenie roślinności
 • Przestrzeganie ciszy i spokoju oraz przepisów obowiązujących na terenach chronionych
 • Sprzątanie obozowiska przed odpłynięciem

Polski Związek Żeglarski (PZŻ)

Zajmuje się organizacją sportu żeglarskiego w Polsce, szkoleniami żeglarskimi, wydawaniem patentów, rejestracją i przeglądami technicznymi jachtów

Stopnie żeglarskie

 • Żeglarz jachtowy
 • Sternik jachtowy
 • Jachtowy sternik morski
 • Kapitan jachtowy

Uprawnienia żeglarza jachtowego

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych (bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym)

 • Po wodach śródlądowych - bez ograniczeń
 • Po wodach morskich, nie dalej niż 2 Mm od brzegu i tylko w porze dziennej, jachtem nie dłuższym niż 8,5m.
 • Osoby, które nie ukończyły 16 r.ż., realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem
Kto może zostać żeglarzem?
 • Osoba, która ukończyła 12 rok życia,
 • ukończyła szkolenie na stopień żeglarza jachtowego,
 • oraz zdała egzamin.

Urząd Żeglugi Śródlądowej

Organ administracji państwowej zajmujący się organizacją i kontrolą żeglugi śródlądowej na danym terenie.


Do jego zadań należą:

 • Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej
 • Przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
 • Kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych oraz dokumentów statku i załogi
 • Stanowienie przepisów prawa miejscowego

Policja wodna

Czuwa nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów prawa na drogach wodnych.

Najczęściej kontroluje:

 • Dokumenty jachtu i załogi (brak patentu – mandat 500 zł)
 • Ilość i legalność środków ratunkowych i gaśniczych
 • Trzeźwość osoby prowadzącej jacht (sternik pod wpływem środków odurzających = pozbawienie patentu i prawa jazdy na 10 lat + pozbawienie wolności do lat 8 i grzywna do 720 000zł)

Straż graniczna

Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego.

Służby ratownictwa

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
 • Straż Pożarna
 • Pogotowie ratunkowe (wodne karetki ratunkowe)
 • Morska Służba Ratownicza (SAR)

Dokumenty jachtu

 1. Dowód rejestracyjny – obowiązkowe dla jachtów powyżej 12m długości oraz o napędzie mechanicznym o mocy powyżej 15kw (ok. 20,5 KM), mniejsze jednostki mogą być rejestrowane (stanowi to dowód własności jachtu)
 2. Ubezpieczenie – nie jest obowiązkowe, ale przydatne, obejmuje:
 • jacht casco – od ryzyka uszkodzenia lub utraty jachtu
 • OC użytkownika – od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich
 • NW – od następstwa nieszczęśliwych wypadków załogi
 • Rzeczy osobiste członków załogi

W razie wypadku należy:

 • Sporządzić protokół zawierający:
 1. Dokładny opis zdarzenia
 2. Czas i miejsce
 3. Uczestników wypadku (sprawca i poszkodowany)
 4. Podjęte działania ratunkowe

 

 • W razie problemów z ustaleniem sprawcy należy wezwać policję

 

 • W przypadku gdy ucierpieli ludzie lub doszło do znacznych strat materialnych, zatonięcia jachtu lub uszkodzenia urządzeń lub budowli wodnych należy powiadomić policję oraz odpowiedni urząd żeglugi śródlądowej.

Prawo drogi

W kolejności pierwszeństwo mają:

 • Duże statki (pasażerskie dla ponad 12 osób, promy i holowniki, dłuższe niż 20m)
 • Jachty żaglowe
 • Łodzie wiosłowe, kajaki, rowery
 • Łodzie o napędzie mechanicznym
 • Łodzie o dużej prędkości (poruszające się z prędkością powyżej 40 km/h)

Dwa jachty płynące na wprost siebie

Dwa jachty płynące na wprost siebie na silniku muszą wyraźnie zmienić kurs w prawo, tak by minąć się lewymi burtami

Jacht motorowy a żaglowy

Jachty o napędzie mechanicznym ustępują jachtom żaglowym

Dwa jachty motorowe

Jacht o napędzie mechanicznym mający z prawej strony inną łódź o napędzie mechanicznym powinien jej ustąpić

Dwa jachty żaglowe

Jacht płynący prawym halsem ma pierwszeństwo przed jachtem płynącym lewym halsem
Jeżeli dwa jachty płyną tym samym halsem to pierwszeństwo ma jacht płynący ostrzejszym kursem (zawietrzny)

Wyprzedzanie

Jacht wyprzedzany ma pierwszeństwo przed jachtem wyprzedzającym

Oświetlenie statków

 

 

 

 

 

 

 

Światło masztowe – białe 225˚
Światło rufowe – białe 135˚
Światło burtowe lewe – czerwone 112,5˚
Światło burtowe prawe– zielone 112,5˚

Statek o długości mniejszej niż 7m o prędkości do 10 km/h
Światło masztowe białe widziane dookoła widnokręgu (360˚)
Statek o napędzie mechanicznym
Mały statek żaglowy

 Sygnały dźwiękowe

Sygnały wzywania pomocy

 • Nieprzerywany dźwięk dowolnego lub powtarzane serie uderzeń w dzwon.
 • Raca, flara lub rakieta spadochronowa (paląca się czerwonym płomieniem)
 • Sygnał SOS, latarką lub gwizdkiem.
 • Kwadratowa flaga i umieszczonej nad nią lub pod nią kula lub przedmiotu podobnego do kuli
 • Zataczanie kręgów flagą lub innym podobnym przedmiotem lub światłem w nocy
 • Powolne i powtarzające się podnoszenie i opuszczanie obu ramion wyprostowanych w bok
 • Sygnały dźwiękowe:
  ,,Wzywam pomocy": powtarzające się długie dźwięki
  ,,Człowiek za burtą": seria podwójnych dźwięków
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW